KTO JE PSYCHOTERAPEUT V SR

Vytlačiť

Psychoterapeut je ten, kto vykonáva  psychoterapiu na základe povolenia /licencie/ od príslušnej stavovskej komory ako certifikovanú pracovnú činnosť a po splnení ďalších právnych požiadaviek tak ako sú zadefinované v zákonoch SR.

Psychoterapeut musí spĺňať nasledujúce podmienky:
• má vydanú licenciu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti – psychoterapia
• ak nemá licenciu musí pracovať pod vedením a supervíziou odborného garanta, ktorý túto licenciu má vydanú a garantuje odbornosť
• ak chce vykonávať psychoterapiu ako povolanie,  musí  buď vykonávať samostatnú zdravotnícku prax, zdravotnícke povolanie ako samostatne zárobkovo činná osoba  alebo  je v zamestnaneckom pomere a jeho zamestnávateľ /s.r.o., nemocnica, ambulancia/ musí mať  psychoterapeutickú činnosť v predmete podnikania a odborného garanta pre psychoterapiu.

Podmienky na vydanie licencie na výkon certifikovanej pracovnej činnosti – psychoterapia:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v nasledujúcich odboroch:

• v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo /titul MUDr./
• v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo /titul Mgr./
• v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore logopédia /titul Mgr./
• v magisterskom študijnom  programe v študijnom odbore psychológia /titul Mgr./
• v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore liečebná pedagogika /titul Mgr./

• odbory logopéd, psychológ, liečebný pedagóg musia mať ukončené osvedčenie o príprave na  výkon práce v zdravotníctve a získať špecializáciu v špecializačnom odbore  alebo byť zaradení  do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore /klinická logopédia, klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia, liečebná pedagogika/
• ukončené špecializačné štúdium v certifikačnej pracovnej činnosti psychoterapia /špecializačné štúdium trvá štyri roky, pričom celkový rozsah prípravy je 1400 – 1600 hodín/

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative