POSTUP PRI PSYCHOTERAPII

Vytlačiť

Priebeh  psychoterapie môže byť rôzny, každý psychoterapeut má odlišný prístup. V rámci úvodných stretnutí je ťažisko v  oboznámení sa a zhodnotení problému, s ktorým klient prišiel, zhodnotenie jeho psychického i telesného stavu a jeho anamnézy /životopisom/ a prip. aj stanovenie konkrétneho terapeutického plánu. Zhodnotenie telesného stavu je potrebné kvôli tomu, aby sa vylúčilo  prípadné telesné ochorenie, ktoré môže súvisieť a ovplyvňovať jeho psychický stav.

Na prvom stretnutí sa psychoterapeut a pacient/klient zoznamujú, pomenujú  problémy, ktoré sa majú riešiť, dohodnú si plán  a ciele /tzv kontrakt/, ktoré chce pacient/klient dosiahnuť, počet sedení a ich frekvenciu, spôsob odvolania a ukončenia terapie a iné praktické otázky. V rámci toho je aj dôležitá ľudská stránka, vzájomné spoznávanie sa, oťukávanie sa a odpovedajú si na otázku či sú schopní navzájom spolupracovať a dôverovať si. Môže sa stať, že si navzájom „nesadnú“ alebo psychoterapeut zistí, že v danom probléme nevie pomôcť, potom doporučí iného  vhodnejšieho odborníka a dá naňho kontakt.

Počas ďalších stretnutí sa pracuje na problémoch a dohodnutých cieľoch. Deje sa to cez prehlbovanie uvedomenia klienta, hľadania súvislostí objavenia sa problému, analyzuje sa životná história  klienta. Problémy môžu súvisieť nielen s aktuálnymi okolnosťami, ale aj so skúsenosťami a zážitkami  z minulosti - teda sa hľadajú zdroje  a udržiavacie mechanizmy problému. Terapeut pomáha klientovi emočne znovuprežiť, rozpoznať a uvedomiť si  hlbšie, dovtedy mu neznáme súvislosti, ktoré si v sebe nesie a spolu hľadajú cestu ako sa s nimi vysporiadať či ich transformovať do subjektívne znesitelnejšieho stavu. Základným a pôvodným cieľom klienta je dosiahnuť uvedomenie si toho, čo prežíva a koná, ako sa rozhoduje a ako ho minulá skúsenosť ovplyvňuje. Cez toto uvedomenia klient porozumie sám sebe a získa znalosti o tom, ako a čo môže zmeniť. Spozná, že je zodpovedný za to, čo si myslí, čo pociťuje a prežíva, a čo a ako robí. Dôležitou podmienkou efektivity je motivácia klienta a jeho spolupráca na dohodnutom cieli. Psychoterapia je aktívny proces, vyžadujúci sústredenosť, energiu a zaangažovanosť oboch strán. Nie je to žiadna procedúra, ktorú vykonáva terapeut na pacientovi, skôr je to proces medzi terapeutom a pacientom, v ktorom títo dvaja spolupracujú.

Stretnutia trvajú zvyčajne 40 - 50 min, frekvencia môže byť rôzna a je závislá od dohody. Sedenia  sú pravidelne 1-2 krát za týždeň, kvôli zachovaniu kontinutity a prehlbovaniu vzťahu medzi terapeutom a klientom. Termín stretnutia môže byť stanovený napevno, ale sa dohodne na konci každého sedenia. Dohodne sa presný čas a termín stretnutia, tak aby klient nemusel čakať.

Ukončenie psychoterapie sa deje po vzájomnej dohode oboch strán. Pacient má právo kedykoľvek psychoterapiu ukončiť, nevyplývajú mu z toho žiadne dôsledky. Je ale dôležité aby sa pri ukončovaní terapie ponechal dostatočný priestor na zhodnotenie procesu a uzatvorenie jednotlivých tém a okruhov, ktoré sa počas terapie vynorili.

Celková dĺžka psychoterapie je veľmi individuálna. U niekoho to môže byť 5-10 hodín a u iného aj niekoľko rokov. Záleží od podstaty problémov, ktoré sa liečia a aj od samotného pacienta. Rozlišuje sa krátkodobá psychoterapia do 20 sedení, strednodobá je okolo 20-50 sedení a dlhodobá nad 50 sedení. Dôležité je uvedomiť si, že tak problém nejakú dobu vznikal /niekedyaj roky/, takisto potrebuje aj nejakú dobu aby sa vyriešil, i keď málokedy je to tak dlho ako doba jeho vzniku.

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative