CIEĽ A PROSTRIEDKY PSYCHOTERAPIE

Vytlačiť

Cieľom psychoterapie je:

• odstránenie porúch a obnovenie zdravia, za ktoré možno považovať stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody

• uvedomenie si podstaty svojho problému a podporenie vlastných síl pacienta pri jeho zvládaní

• znovuobnovenie optimálneho fungovania psychických, sociálnych a somatických funkcií a činností

• pôsobenie na duševný život, správanie človeka, jeho medziľudské vzťahy i telesné procesy navodzovaním zmeny, ktorá podporuje uzdravenie, alebo zabraňuje vzniku rozvoju poruchy zdravia

• pomoc pri prekonávaní určitého špecifického problému alebo stimulovanie citového rastu a úzdravy

V priebehu psychoterapie dochádza k zmenám v prežívaní a správaní pacienta pomocou nasledujúcich prostriedkov:

• otvorený, empatický rozhovor

• vytvorenie kladného očakávania a získavania nádeje a odvahy

• terapeutický vzťah s terapeutom alebo kohézia a dynamika v rámci skupiny /pri skupinovej psychoterapii/

• sebaexplorácia a sebaprejavovanie

• katartické odreagovanie sa, konfrontácia s problémami, získavanie náhľadu (porozumenie súvislostiam a neuvedomovaným motívom)

• spätná väzba, korektívna emočná skúsenosť

• skúšanie a nácvik nového správania, jeho desenzibilizácia a posilňovanie funkčného správania

• získavanie nových informácií a učenie sa chýbajúcich sociálnych zručností

• psychodráma, prehrávanie rôznych rolí, komunikácia s telesnými pocitmi, relaxácia, hypnóza

• iné techniky -  práca so snami, predstavami, so symbolmi, s telom, s kresbami či iným materiálom

Všetky práva vyhradené Projekt PSYCHE © 2012.
Webdesign by trueCreative